Анхан шатны сургалтанд бүртгүүлэгсдийн анхааралд!!! 11-р сарын 2-ны өдрийн сургалт Сонгон шалгаруулалтын арга хэмжээтэй давхацсан тул цуцлагдсан болно. ММҮИ

Бүтэц зохион байгуулалтИнститутийн эрх барих дээд байгууллага болох Бүх гишүүдийн хурлын шийдвэрээр:
- Бүх гишүүдийн анхдугаар хурал 2010 оны 4-р сарын 24-нд хуралдаж, институтийн болон үнэлгээчдийн ёс зүйн дүрмийг баталж, институтийн удирдлага, зохион байгуулалтын асуудлыг хэлэлцэв.Үүнд: Институтийн Удирдах зөвлөлийг 9 гишүүнтэйгээр сонгож, мөн ёс зүйн зөвлөл, хяналтын зөвлөлийг 3 гишүүнтэйгээр сонгон батлав.
- Бүх гишүүдийн 2-р хурал 2014 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдөр хуралдаж, институтийн болон үнэлгээчдийн ёс зүйн дүрмэнд өөрчлөлт оруулан баталж, институтийн удирдлага, зохион байгуулалтын асуудлыг хэлэлцэв.
Үүнд: Институтийн Удирдах зөвлөлийг 13 гишүүнтэйгээр сонгож
-Мэргэжлийн хариуцлагын хороо
-Сургалтын хороо
-Мэдээлэл,арга зүйн хороо
-Аудитын хороо гэсэн 4 хорооны зохион байгуулалтайгаар ажиллахаар болов.