ҮНЭЛГЭЭЧИН, ҮНЭЛГЭЭНИЙ КОМПАНИУДЫН АНХААРАЛД!!! МЭДЭЭЛЛЙН САНД МАТЕРИАЛАА 9-Р САРЫН 17-НЫ ӨМНӨ ИРҮҮЛНЭ ҮҮ

Бүтэц, зохион байгуулалтИнститутийн эрх барих дээд байгууллага болох Бүх гишүүдийн хурлын шийдвэрээр:
- Бүх гишүүдийн анхдугаар хурал 2010 оны 4-р сарын 24-нд хуралдаж, институтийн болон үнэлгээчдийн ёс зүйн дүрмийг баталж, институтийн удирдлага, зохион байгуулалтын асуудлыг хэлэлцэв.Үүнд: Институтийн Удирдах зөвлөлийг 9 гишүүнтэйгээр сонгож, мөн ёс зүйн зөвлөл, хяналтын зөвлөлийг 3 гишүүнтэйгээр сонгон батлав.
- Бүх гишүүдийн 3-р хурал 2018 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдөр хуралдаж, институтийн болон үнэлгээчдийн ёс зүйн дүрмэнд өөрчлөлт оруулан баталж, институтийн удирдлага, зохион байгуулалтын асуудлыг хэлэлцэв.
Үүнд: Институтийн Удирдах зөвлөлийг 15 гишүүнтэйгээр сонгож
-Мэргэжлийн хариуцлага, Ёс зүйн хороо
-Боловсролын хороо
-Мэдээлэл,арга зүйн хороо
-Аудит, Чанарын Хяналтын хороо -Гишүүнчлэл, Нэр дэвшүүлэх хороо гэсэн 5 хорооны зохион байгуулалтайгаар ажиллахаар болов.