Анхан шатны сургалтанд бүртгүүлэгсдийн анхааралд!!! 11-р сарын 2-ны өдрийн сургалт Сонгон шалгаруулалтын арга хэмжээтэй давхацсан тул цуцлагдсан болно. ММҮИ

Мэдээлэл арга зүйн хороо


Бүх гишүүдийн 2-р хурал 2014 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдөр хуралдаж, институтийн болон үнэлгээчдийн ёс зүйн дүрмэнд өөрчлөлт оруулан баталж, институтийн удирдлага, зохион байгуулалтын асуудлыг хэлэлцэв.
Үүнд: Институтийн Удирдах зөвлөлийг 13 гишүүнтэйгээр сонгож, Мэргэжлийн хариуцлагын хороо, Сургалтын хороо, Мэдээлэл,арга зүйн хороо, Аудитын хороо гэсэн 4 хорооны зохион байгуулалтайгаар ажиллахаар болов.


Мэдээлэл арга зүйн хороо:
Хорооны дарга:
Б.Эрдэнэ-Очир - УЗ-ийн гишүүн, ”Балхан-Аудит”ХХК-ны захирал
Гишүүд:
1. Б.Эрдэнэбат - УЗ-ийн гишүүн, МУИС-ийн докторант
2. Ж.Үхэртар - УЗ-ийн гишүүн, Нью Эстимэйтор Аудит ХХК-ийн захирал, хүндэт проф.