ҮНЭЛГЭЭЧИН, ҮНЭЛГЭЭНИЙ КОМПАНИУДЫН АНХААРАЛД!!! МЭДЭЭЛЛЙН САНД МАТЕРИАЛАА 9-Р САРЫН 17-НЫ ӨМНӨ ИРҮҮЛНЭ ҮҮ

Мэргэжлийн хариуцлага, Ёс зүйн хороо


Бүх гишүүдийн 3-р хурал 2018 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдөр хуралдаж, институтийн болон үнэлгээчдийн ёс зүйн дүрмэнд өөрчлөлт оруулан баталж, институтийн удирдлага, зохион байгуулалтын асуудлыг хэлэлцэв.
Үүнд: Институтийн Удирдах зөвлөлийг 15 гишүүнтэйгээр сонгож, Мэргэжлийн хариуцлага-Ёс зүйн хороо, Боловсролын хороо, Мэдээлэл-арга зүйн хороо, Аудит-Чанарын хяналтын хороо, Гишүүнчлэл-Нэр дэвшүүлэх хороо гэсэн 5 хорооны зохион байгуулалтайгаар ажиллахаар болов.


Мэргэжлийн хариуцлага, Ёс зүйн хороо:
Хорооны дарга:
Д.Ганхуяг - УЗ-ийн гишүүн, Тэргүүлэх үнэлгээчин
Гишүүд:
1. Р.Бүүвэйбаатар - УЗ-ийн гишүүн, Тэргүүлэх үнэлгээчин
2. Г.Баянмөнх - Удирдах Зөвлөлийн дарга, ММҮИ-ийн Тэргүүн, Тэргүүлэх үнэлгээчин