Анхан шатны сургалтанд бүртгүүлэгсдийн анхааралд!!! 11-р сарын 2-ны өдрийн сургалт Сонгон шалгаруулалтын арга хэмжээтэй давхацсан тул цуцлагдсан болно. ММҮИ

Мэргэжлийн хариуцлагын хороо


Бүх гишүүдийн 2-р хурал 2014 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдөр хуралдаж, институтийн болон үнэлгээчдийн ёс зүйн дүрмэнд өөрчлөлт оруулан баталж, институтийн удирдлага, зохион байгуулалтын асуудлыг хэлэлцэв.
Үүнд: Институтийн Удирдах зөвлөлийг 13 гишүүнтэйгээр сонгож, Мэргэжлийн хариуцлагын хороо, Сургалтын хороо, Мэдээлэл,арга зүйн хороо, Аудитын хороо гэсэн 4 хорооны зохион байгуулалтайгаар ажиллахаар болов.


Мэргэжлийн хариуцлагын хороо:
Хорооны дарга:
Б.Энхболд - УЗ-ийн гишүүн, Тэргүүлэх үнэлгээчин
Гишүүд:
1. Б.Сайнжаргал - УЗ-ийн гишүүн, МУИС док. проф.
2. Л.Мөнх-Очир - Удирдах Зөвлөлийн дарга, ММҮИ-ийн Тэргүүн, МУИС док.проф.
3. Д.Нацагдорж - УЗ-ийн гишүүн